Privacyverklaring

Privacy Policy Blokland Taxateur

Blokland Taxateur hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Blokland Taxateur houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
- verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
- vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
- passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
- op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Blokland Taxateur zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens::

Blokland Taxateur
Dorpsstraat 10
2381 EL Zoeterwoude
info@blokland-makelaardij.nl
06 - 3456 8289
Contactpersoon /Functionaris Gegevensbescherming: de heer Kees Blokland

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden door Blokland Taxateur verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het aangaan van overeenkomsten
 • Huur- of verhuurovereenkomsten
 • Koop- of verkoopovereenkomsten
 • Overeenkomsten zoals de Opdracht tot dienstverlening
 • Overeenkomsten zoals de Opdracht tot taxatie

Indien U ons inschakelt voor de verkoop of verhuur van een woning, de aankoop of huur van een woning, verzoeken wij U om ons voor deze doeleinden de volgende gegevens te verstrekken

 1. uw naam, adres, geslacht en contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres)
 2. een kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs, waarin wij het BSN-nummer onleesbaar maken

Wij verwerken deze persoonsgegevens, en andere gegevens die U vrijwillig aan ons verstrekt, om U bij te staan bij de koop/verkoop, huur/verhuur van een woning. De grondslag voor deze verwerking is het uitvoeren van de overeenkomst die U met ons bent aangegaan.

De kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs vragen wij omdat wij op grond van de wet ter voorkoming van witwassen en financiering terrorisme (Wwft) verplicht zijn om onze klanten te identificeren aan de hand van het originele identiteitsbewijs en de gegevens daarvan vast te leggen.

Wij maken het BSN-nummer op de kopie onleesbaar omdat er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking daarvan.

Verstrekking aan derden (waar wij verwerkingsovereenkomsten mee hebben afgesloten).

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij als een notariskantoor voor de overdracht van een woning als ook van taxateurs die de woning zullen taxeren.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de belastingdienst of de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Wij gebruiken geen persoonsgegevens voor Direct Marketing doeleinden tenzij U hiervoor uitdrukkelijk en vooraf toestemming heeft gegeven.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Blokland Makelaardij B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen;

 • ALLE bij ons aangeleverde relevante persoonsgegevens worden gedigitaliseerd en elektronisch - opgeslagen, papieren versies gaan door de papierversnipperaar.
 • De digitale systemen zijn voorzien van moderne beveiliging (beschermde accounts)
 • De computersystemen zijn voorzien van de modernste beveiligingssoftware en virus-scannners
 • Computers zijn slechts toegankelijk gemaakt voor geautoriseerd personeel
 • ICT en software zijn up-to-date

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke we van je hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je logischerwijs vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Kom je hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens , dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als je naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!